Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Informację na temat dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 

Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku  informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem:

1)      dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

2)      dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

3)      umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4)      świadectwa pracy młodocianego pracownika,

5) dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

6)      świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),

7)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

8)      formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,


UWAGA:
Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:

1)      kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)      formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

Prosimy wszystkich pracodawców o składanie pisemnych informacji o zawarciu umowy               z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku lub przesłać na adres: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik.

 

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

3.      Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).

4.      Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, ze zmianami).

5.      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zmianami).

6.      Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy                    de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

7.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zmianami).

 

Pliki do pobrania:

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 
  3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis 
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 
  5. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Załączniki
Rok 2009