Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Zapisy dzieci do przedszkoli 2012/2013

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PRUDNIK
na rok szkolny 2012/2013
1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Prudnik, w wieku od 3 do 6 lat oraz powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2.Druki kart zgłoszeń są do pobrania w każdym przedszkolu.
3.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają kartę zgłoszenia dziecka tylko w jednym, wybranym przez siebie przedszkolu.
4.Termin składania wypełnionych kart upływa z dniem 31 marca 2012r.
5.Dzieci przyjmowane są do przedszkola w kolejności ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz 132 z późn. zm.):
a) w wieku 5 i 6 lat, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne
b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
d) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
6. Dodatkowe kryteria to:
       ą) dzieci obojga rodziców pracujących
       b)dzieci kontynuujące uczęszczanie do przedszkola
       c)dzieci mające rodzeństwo w danej placówce
7. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż przewiduje projekt organizacyjny przedszkola, o przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie, powołana przez dyrektora komisja kwalifikacyjna.
8.W skład komisji wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców.
9.Posiedzenie komisji odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2012r.
10.Informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola (decyzji komisji) udziela dyrektor przedszkola lub upoważniony przez dyrektora pracownik placówki od 16 kwietnia 2012r.
11.Rodzice dzieci nie przyjętych mogą składać odwołania do dyrektora przedszkola w terminie do 14 dni od dnia uzyskania informacji ( decyzji komisji) tj. do 30 kwietnia 2012r.
12. Dyrektor rozpatruje odwołania w porozumieniu z dyrektorami innych przedszkoli i odpowiada wnioskodawcy w terminie do 14 maja 2012r.
13. Od decyzji dyrektora nie przysługuje odwołanie.
14. Rodzice dzieci, które nie zamieszkują na obszarze Gminy Prudnik mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli tylko w uzasadnionych przypadkach.
15. Wnioski te rozpatrywane będą po zakończeniu rekrutacji, tj. po 14 maja 2012r.
16. Przyjęcia dzieci, o których mowa w punkcie 14, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy dane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, po uzgodnieniu dyrektora z organem prowadzącym.
Rok 2009